Thứ tư, ngày 06 tháng 05 năm 2015
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Tin tức và sự kiện
(00:00 04/22/2015)
Liên hệ: TS. Lê Văn Bé, Viện trưởng, Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế (IVAC). Số điện thoại: +84 58 3 822 408, +84 58 3 818 898, +84 903501529.
Sản phẩm