Thứ sáu, ngày 28 tháng 10 năm 2016
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Tin tức và sự kiện
(00:00 09/29/2016)
Người liên hệ: TS. Lê Văn Bé, Viện trưởng Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế. Điện thoại: +84 58 3 822 408, +84 58 3 818 898, +84 903501529.
Sản phẩm