Thứ năm, ngày 27 tháng 07 năm 2017
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Văn bản quy phạm pháp luật và hành chính
(14:00 11/27/2013)
Ngày 27/6/2013 Chính phủ có ban hành Nghị định số 65/2013/NĐ - CP quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013. Ngày 15/8/2013 Bộ Tài chínhban hành Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện. Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đề nghị các đơn vị chi trả thu nhập, các Chi cục Thuế thực hiện một ...
(14:00 11/27/2013)
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10, Quốc hội ban hành Luật viên chức.
(14:00 11/27/2013)
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luậtthuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12. ...