Thứ tư, ngày 25 tháng 04 năm 2018
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Thông báo tuyển dụng số 124/TB-VXSPYT ngày 05/3/2018
Tuyển dụng: 1. Cử nhân Kế toán 2. Cử nhân Công nghệ thông tin 3. Bác sĩ/Kỹ sư Chăn nuôi thú y